Nega.vn � C�c tr� ch?i tr�n m�y NES 4 n�t ng�y x?a ?� g?n li?n v?i tu?i th? c?a nhi?u ng??i, ngo�i nh?ng t?a game kh� n?i ti?ng nh? Mario, Contra,… th� c�i t�n Double Dragon ch?c ch?n c?ng kh�ng xa l? v?i nhi?u ng??i.�

V?i phong c�ch ?i ngang c�ng ?? h?a ??n gi?n, nh?ng Double Dragon th?t s? r?t h?p d?n v?i phong c�ch ch?i vui nh?n c�ng h? th?ng nhi?m v? kh� h�i h??c, ch?c ch?n s? l�m nhi?u game th? m� m?n n?u ???c ch?i l?i. Hi?u ???c ?i?u ?�, nh� ph�t tri?n DotEmu quy?t ??nh l�m l?i t?a game n�y tr�n n?n di ??ng v?i nhi?u ch?c n?ng c?i ti?n. Kh�ng ch? ?? h?a ??p m?t, h? th?ng gameplay ???c c?i ti?n v� tinh ch?nh cho ph� h?p v?i thi?t b? di ??ng, game c�n ???c ?u �i khi t�ch h?p th�m nhi?u ch?c n?ng th� v?.

Double Dragon Trilogy l� s? k?t h?p c?a 3 series tr� ch?i m?i ph? bi?n nh?ng n?m 1980 v� 1990 l�: Double Dragon, Double Dragon 2: The Revenge, v� Double Dragon 3: The Rosetta Stone. Ngo�i ra, b?n c?ng c� th? chi?n ??u c�ng ??a b?n th�n th�ng qua Bluetooth.
<iframe width='500' height='281' src='//www.youtube.com/embed/dVjIpn-iAjw' frameborder='0' allowfullscreen=''></iframe>
Hi?n Double Dragon Trilogy ?ang ???c b�n v?i gi� �1.99 tr�n App Store v� �2.69 tr�n Google Play. V� game kh� nh? n�n h?u h?t nh?ng m�y t?m th?p v� t?m trung ??u c� th? tr?i nghi?m ???c t?a game h?p d?n n�y.


<center> </center>

Theo : Nega.vn