ADM xem tìm cách khắc phục tình trạng trên đi!!!!!