2 thằng này trùng ip hola
http://www.mediafire.com/view/6n9kna...g5h/22222.bmp#