admin cần sửa lỗi ngay đi. Game gi đứt kết nối liên tục...chán