BQT cho hỏi tao xao mình danh ván bài mà không đuọc cộng tiền.