tình hình là sáng tôi vẫn còn chơi ok, nhưng trưa nay vào thì tới x-trap thì đứt liên kết tưởng mạng lôi, đổi tư 3g sang ADSL vẫn thế>>.
ai biết cách khắc phục chỉ mình với[IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_4.gif[/IMG]