em không thể nào ăn được phỏm trong holla mặc dù cạ có , cây ăn trước mắt nhưng không thể nào ăn được , chỉ e cách khắc phục với