Yahoo em dang ky duoi mien la @yahoo.com.vn nhung yahoo em lap lai la @yahoo.com
hom qua em cho 1 thang o open nic choi no dỔi mẤt pass cỦa em..em tƯỞng gỬi mẬt khẨu sẼ gỬi vỀ yahoo ma ongame khÔng gỦi vỀ cho em.. CÁc nic khac em Đang kÝ ĐỀu gỬi vỀ ...cÓ phẢi nic nÀy la em ĐĂng kÝ them ĐuÔi .vn thÌ ongame khÔng gỦi vỀ khÔng?,.. MÀ bÂy giỜ em phẢi lÀm thẾ nÀo ĐỂ xÓa bỚi ĐuÔi .vn di chỈ cÒn .@yahoo.com thÔi..? MÀ @yahoo.com vỚi @yahoo.com.vn ĐỀu dÙng chung 1 mial mÀ?.>.......