xin mod xử lý 2 thằng này đánh cặp trùng ip
http://www.mediafire.com/view/6njze9...ct/123123.bmp#