hix vô xong nó hiện lên cái bản X-Trap và ở giữa bản có ghi những hàng như thế này nè

code field
02-0300-00000000031
it must be run with system admin account

dai loại cái bản X-Trap hiện ra như thế chỉ mình khắc phúc với cám ơn nhiều