Hôm nay mồng 8 rồi ad giải quyết việc mua ava gold lỗi + mất oncash đi chứ