Tất nhiên không phải lúc nào Ninjas in Pyjamas cũng chiếm ưu thế trước đối thủ…
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/llS-WYHxv3A' wmode='transparent'></object></center>
Theo IGN


<center> </center>

Theo : Nega.vn