Dù có tình huống xuất thần của ScreaM, Imaginary vẫn không thể tránh khỏi trận thua bẽ mặt…
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/qoqwQVbMLbg' wmode='transparent'></object>
Theo IGN

</center>
<center> </center>

Theo : Nega.vn