Sau thành công của loạt video WoDotA DotATop10 Weekly, WoDotA tiếp tục xây dựng loạt video tổng hợp những pha hay nhất dành riêng cho DotA 2. Đây là video tuần thứ 4 của seri này.
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/8oDOk-jGI5o' wmode='transparent'></object></center>
Theo IGN

<center></center>

Theo : Nega.vn