Yêu cầu tối thiểu phải có chữ vàng (Nam Tước / Chiêu Vũ Tướng Quân) mới có thể làm tiếp nhiệm vụ Title name 105.

Nhiệm vụ 1: Việc hiến tế khả thi
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Giết quái vật Uneg kiếm 50 khúc thịt tươi.

Nhiệm vụ 2: Dụng cụ hiến tế
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Giết quái vật Bạch đạo tặc để thu thập 50 đồ trang trí lạ mắt.

Nhiệm vụ 3: Đứa con phản bội
NPC liên quan: Maneto – Nhân viên tài chính
Nội dung: Đưa thư của Maneto đến cho Senmute – Thống Đốc Ai Cập.

Nhiệm vụ 4: Chặn đứng nghi lễ
NPC liên quan: Maneto – Nhân viên tài chính
Nội dung: Đi săn 50 con Uneg và 50 con Bạch đạo tặc.

Nhiệm vụ 5: Sự biến mất của thầy tu tối cao (1)
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Đến gặp Renenutet – Bác sĩ.

Nhiệm vụ 6: Sự biến mất của thầy tu tối cao (2)
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Đến gặp Maneto – Nhân viên tài chính.

Nhiệm vụ 7: Dấu vết của Berenice
NPC liên quan: Maneto – Nhân viên tài chính
Nội dung: Giết quái vật Tathen thu thập 01 Y phục của Torn.

Nhiệm vụ 8: Hung tin (1)
NPC liên quan: Maneto – Nhân viên tài chính
Nội dung: Đến gặp Renenutet – Bác sĩ.

Nhiệm vụ 9: Hung tin (2)
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Đến gặp Maneto – Nhân viên tài chính.

Nhiệm vụ 10: Cảm giác bất an
NPC liên quan: Maneto – Nhân viên tài chính
Nội dung: Đến gặp Senmute – Thống Đốc Ai Cập.

Nhiệm vụ 11: Điều tra thông tin khả nghi
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Đến gặp Renenutet – Bác sĩ.

Nhiệm vụ 12: Sự thật về thông tin lạ (1)
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 50 mẫu vật của Dark Khepri và 50 mẫu vật của Bọ sa mạc.

Nhiệm vụ 13: Sự thật về thông tin lạ (2)
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 50 mẫu vật của Dark Sandman, 50 mẫu vật của Blood Sandman và 50 mẫu vật của Blood Hyena.

Nhiệm vụ 14: Sự thật về thông tin lạ (3)
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 50 mẫu vật của Ureus (Ure’uth), 50 mẫu vật của Mehen và 50 mẩu vật của Aker.

Nhiệm vụ 15: Mentuhotep hư hỏng
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Đến gặp Senmute – Thống Đốc Ai Cập.

Nhiệm vụ 16: Khẳng định thực lực
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Đi săn BOSS Apis

BOSS Apis xuất hiện ngay cổng vào của Đền thủy quái. Tính từ lúc bắt đầu mở server hằng ngày là 7h thì khi đánh chết BOSS Apis sẽ xuất hiện lại sau mỗi 5 tiếng.

Nhiệm vụ tầng 1
Chỉ được phép vào theo party 2 lần một ngày.

Nhiệm vụ 1: Những trái tim đang đập (1)
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Thu thập một trái tim của Sphinx (BOSS tầng 1).

Nhiệm vụ 2: Những trái tim đang đập (2)
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Thu thập một trái tim của Sekhmet (BOSS tầng 1 hướng N).

Nhiệm vụ 3: Những trái tim đang đập (3)
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Thu thập một trái tim của Nephthys (BOSS tầng 1 hướng S).

Nhiệm vụ 4: Những trái tim đang đập (4)
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Thu thập một trái tim của Horus (BOSS tầng 1 hướng E).

Nhiệm vụ 5: Những trái tim đang đập (5)
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Thu thập một trái tim của Osiris (BOSS tầng 1 hướng E đi vào trong).Nhiệm vụ tầng 2
Chỉ được phép vào theo party 2 lần một ngày

Nhiệm vụ 1: Sức mạnh tăng cường
NPC liên quan: Tướng quân Rachel – thành Constantinople (EU) / Tôn Huyền Đại tướng quân – thành Trường An (Asian)
Nội dung: Đến gặp Senmute – Thống Đốc Ai Cập.

Nhiệm vụ 2: Sức mạnh của Ai Cập cổ đại
NPC liên quan: Senmute – Thống Đốc Ai Cập
Nội dung: Đến gặp Renenutet – Bác sĩ.

Nhiệm vụ 3: Hóa thạch côn trùng trung cấp
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 100 hóa thạch của Lightning Khepri hoặc Bọ ma.

Nhiệm vụ 4: Hóa thạch chiến binh trung cấp
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 100 hóa thạch của Keisas hoặc Mehont (hướng N).

Nhiệm vụ 5: Hóa thạch tiên nữ trung cấp
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 100 hóa thạch của Heron.

Nhiệm vụ 6: Hóa thạch Chiến Hạm trung cấp
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 100 hóa thạch của Tel Basta, Bastet hoặc Bast. (hướng S).

Nhiệm vụ 7: Hóa thạch cầm thú trung cấp
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 100 hóa thạch của Sand Hyena hoặc Chief Hyena (hướng E).

Nhiệm vụ 8: Hóa thạch xác chết trung cấp
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 100 hóa thạch của Xác ướp nổi giận hoặc Xác ướp kiêu ngạo (hướng E đi vào trong).

Nhiệm vụ 9: Hóa thạch của chúa trung cấp
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: Thu thập 50 hóa thạch khi đánh chết các con BOSS Sphinx / Sekhmet / Nephthys / Horus / Osiris.

Nhiệm vụ 9: Vượt qua trở ngại khác
NPC liên quan: Renenutet – Bác sĩ
Nội dung: đem bản khắc của Ai Cập đến tướng quân Rachel (EU) / Tôn Huyền Đại tướng quân.


Chúc mừng bạn đã có Title name mới Tử Tước (EU) / Phấn Vũ Tướng Quân (Asian).

Nhiệm vụ tầng 3
<font size="4">Chỉ được phép vào theo party 2 lần một ngày.
Yêu cầu tối thiểu phải có chữ vàng (Tử Tước / Phấn Vũ Tướng Quân) mới có thể làm tiếp nhiệm vụ Title name 110.


<font color="navy">Nhận lại nhiệm vụ thu thập Hóa Thạch giống như nhiệm vụ 2 và làm theo các bước giống nhiệm vụ vào tầng 2 (Nhiệm vụ Q 110 giống Q 105 chỉ đổi tên thành " Cao Cấp " ).


Sau khi xong nhiệm vụ bạn sẽ được Tilte name mới Bá Tước (EU) / Huyền vũ tướng quân (Asian).</font></font>