mình đạt cấp 32 định nhận thưởng kiếm sos ở chỗ thầy thuốc mà sao lại không có mục nói chuyện. vậy làm sao nhận?ai biết chỉ giúp tks.