Không thể đặt vé số vào ô - giải thích giùm mình với. Mới chơi không hiểu rõ.