mình down unibot mà k đc. mọi ng cho xin cái link và có hướng dẫn luôn càng tốt nhé. chứ đánh tay chắc chớt quá ak.
mình ms chơi nên k biết. minh đang chơi sro map 100 nhé. thank các men nhiều [IMG]images/smilies/rabbit/th_19.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/rabbit/th_19.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/rabbit/th_19.gif[/IMG]