Phần 1: Hệ thống nhiệm vụ Extra cho AsiaCấp độ 95: Thi quân vận 1 (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành:
NPC: Tướng quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)
Mô tả: Tiêu diệt 10 Quân lính vệ binh và Đại Tướng Quân, hoặc sống sót trong 10 phút. (sau khi nói chuyện với NPC nhận nhiệm vụ, nói chuyện lại một lần nữa để NPC đưa vào map làm nhiệm vụ)
Quái vật liên quan: Quân lính vệ binh & Đại Tướng Quân
Phần thưởng: đạt năng lượng hủy diệt mới, cấp độ 1 (new berserk)

Cấp độ 95: Nguyên liệu đơn dược (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thi quân vật 1
NPC: Tướng quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)
Mô tả: Nói chuyện với thầy mo ở Miêu Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223).
Quái vật liên quan: không có
Phần thưởng: không có.

Cấp độ 95: Chuông của quái vật tượng đá (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Nguyên liệu đơn dược
NPC: thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: chuyển Chuông của quái vật tượng đá đến cho hòa thượng Định Tuệ (nhà sư Trường An) ( X = 6594 ; Y = 1250)
Quái vật liên quan: Huyền Vũ Ám Đĩnh Quỷ, Lý Thạch Đĩnh Quỷ, Hoa Cương Ám Đĩnh Quỷ
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Vỏ của linh hồn (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Chuống của quái vật tượng đá
NPC: hòa thượng Định Tuệ (nhà sư Trường An) ( X = 6594 ; Y = 1250)
Mô tả: thu thập “vỏ của linh hồn”, ra nghĩa địa Trường An (X = 7175 ; Y = 309) để sử dụng chuông của quái vật tượng đá.
Quái vật liên quan: Cổ lão đích thạch bi quái
Phần thưởng: không có

Cấp độ 95: Chuyển bùa của miêu Tố Linh (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Vỏ của linh hồn
NPC: thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: chuyển lá bùa của thầy mo Tố Linh đến cho Quách Uy (trưởng tiêu cục Trường An) ( X = 6303 ; Y = 1192)
Quái vật liên quan: không có
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Linh hồn (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Chuyển bùa của miêu Tố Linh
NPC: Quách Uy (trưởng tiêu cục Trường An) ( X = 6303 ; Y = 1192)
Mô tả: thu thập linh hồn của Tướng quấn Niya (sử dụng Tráp của Quách Uy để Tướng Quân Niya đi vào, lưu ý: có tỷ lệ thất bại khi bắt linh hồn, bắt được linh hồn có 2 loại: lởm và xịn )
Quái vật liên quan: Tướng quân Niya
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Mảnh vỡ của linh hồn (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Linh hồn
NPC: thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: thu thập mảnh vỡ của linh hồn. Nói chuyện với NPC để nhận nhiệm vụ, sau đó nói lại một lần nữa để NPC đưa vào khu vực làm quest (lưu ý, chú ý câu chuyện của NPC để làm quest dễ dàng)
Quái vật liên quan: Hồn Ma
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Sức mạnh mới (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Mảnh vỡ của linh hồn
NPC: Thầy mo Tố Linh(Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: chuyển “mảng vỡ của linh hồn” đến tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: Hồn ma
Phần thưởng: không có


Cấp độ 100: Thi quân vận 2 (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Sức mạnh mới
NPC: Tướng quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)
Mô tả: Tiêu diệt Đại tướng quân hoặc sống sót trong 10 phút.
Quái vật liên quan: Binh lính, Tướng quân
Phần thưởng: đạt năng lượng hủy diệt mới, cấp độ 2 (new berserk)


Cấp độ 100: Thử thách mới (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thi quân vận 2
NPC: Tướng quân Tôn Huyền ( X = 6202 ; Y = 1182)
Mô tả: Nói chuyện với thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Quái vật liên quan: không có
Phần thưởng: không có


Cấp độ 100: Nhánh cây sinh mạng (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thử thách mới
NPC: thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: thu thập “nhánh cây sinh mạng” – lên Lạc Khắc Sơn để săn Ác linh Sơn Dương hoặc Sơn Dương Tà ác lấy “sức mạnh của núi”, sau đó dùng sức mạnh của núi trên Mộc Yêu (hoặc Tàn Mộc Yêu) để lấy “nhánh cây sinh mạng”
Quái vật liên quan: Ác linh sơn dương; Sơn dương tà ác; Tàn Mộc Yêu (lv10); Mộc yêu (lv10)
Phần thưởng: không cóCấp độ 100: Di vật của thần Thái Dương (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Nhánh cây sinh mạng
NPC: thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: thu thập “di vật của thần Thái Dương” – đánh Tuyết Yêu để thu thập Tinh Thủy (dùng để lấy di vật của thần Thái Dương) sau đó đến Cửa Cleopatra (Tiểu Á – Sarmakand) để sử dụng Tinh Thủy
Quái vật liên quan: Tuyết yêu (lv51); Tuyết yêu (lv52)
Phần thưởng: không có

Cấp độ 100: Linh hồn địa ngục (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Di vật của thần Thái Dương
NPC: thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: thu thập mảnh vỡ của Âm hồn
Quái vật liên quan: Âm hồn
Phần thưởng: không có


Cấp độ 100: Sự phát triển khác (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Linh hồn địa ngục
NPC: thầy mo Tố Linh (Tây Trường An) ( X = 5777 ; Y = 1223)
Mô tả: chuyển “mảnh vỡ của linh hồn” đến cho Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan:không có
Phần thưởng: không cóPHẦN 2: HỆ THỐNG NHIỆM VỤ CHÂU ÂU
Cấp độ 95: Thí nghiệm của quân đội 1 (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: không có
NPC: Tướng quân Ratchel ( X = -10830 ; Y = 2468)
Mô tả: Tiêu diệt Tướng quân, hoặc sống sót trong 10 phút.
Quái vật liên quan: Binh lính quân đội.
Phần thưởng: đạt năng lượng hủy diệt mới, cấp độ 1 (new berserk)

Cấp độ 95: Nguyên liệu đơn dược (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thí nghiệm của quân đội 1
NPC: Tướng quân Ratchel ( X = -10830 ; Y = 2468)
Mô tả: Nói chuyện với Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230).
Quái vật liên quan: không có
Phần thưởng: không có.


Cấp độ 95: Chuông của quái vật tượng đá (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Nguyên liệu đơn dược
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: chuyển chuông của quái vật tượng đá đến cho Hòa thượng Định Tuệ (nhà sư Trường An) ( X = 6594 ; Y = 1250)
Quái vật liên quan: Huyền Vũ Ám Đĩnh Quỷ, Lý Thạch Đĩnh Quỷ, Hoa Cương Ám Đĩnh Quỷ
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Vỏ của linh hồn (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Chuống của quái vật tượng đá
NPC: hòa thượng Định Tuệ (nhà sư Trường An) ( X = 6594 ; Y = 1250)
Mô tả: thu thập “vỏ của linh hồn”, ra nghĩa địa Trường An (X = 7175 ; Y = 309) để sử dụng chuông của quái vật tượng đá.
Quái vật liên quan: Cổ lão đích thạch bi quái
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Bùa của ma nữ (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Vỏ của linh hồn
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: chuyển “bùa của ma nữ” đến cho Adria (Trưởng tiêu cục Constantinople) ( X = -10835 ; Y = 2705)
Quái vật liên quan: không có
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Linh hồn (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Bùa của ma nữ
NPC: Adria (Trưởng tiêu cục Constantinople) ( X = -10835 ; Y = 2705)
Mô tả: thu thập linh hồn của Tướng quấn Niya (sử dụng Tráp của Quách Uy để Tướng Quân Niya đi vào, lưu ý: có tỷ lệ thất bại khi bắt linh hồn, bắt được linh hồn có 2 loại: lởm và xịn )
Quái vật liên quan: Tướng quân Niya
Phần thưởng: không có


Cấp độ 95: Mảnh vỡ của linh hồn (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Linh hồn
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: thu thập mảnh vỡ của linh hồn
Quái vật liên quan: Hồn ma
Phần thưởng: không cóCấp độ 95: Sức mạnh mới (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 95
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Mảnh vỡ của linh hồn
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: chuyển “mảnh vỡ của linh hồn” đến cho Tướng quân Ratchel ( X = -10830 ; Y = 2468)
Quái vật liên quan: không có
Phần thưởng: không có


Cấp độ 100: Thí nghiệm của quân đội 2 (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Sức mạnh mới
NPC: Tướng quân Ratchel ( X = -10830 ; Y = 2468)
Mô tả: Tiêu diệt Tướng Quân hoặc sống sót trong 10 phút.
Quái vật liên quan: Binh lính, Tướng Quân
Phần thưởng: đạt năng lượng hủy diệt mới, cấp độ 2 (new berserk)


Cấp độ 100: Thử thách mới
(làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thí nghiệm của quân đội 2
NPC: Tướng quân Ratchel ( X = -10830 ; Y = 2468)
Mô tả: Nói chuyện với Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Quái vật liên quan: không có
Phần thưởng: không cóCấp độ 100: Nhánh cây sinh mạng (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Thử thách mới
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: thu thập “nhánh cây sinh mạng” – lên Lạc Khắc Sơn để săn Ác linh Sơn Dương hoặc Sơn Dương Tà ác lấy “sức mạnh của núi”, sau đó dùng sức mạnh của núi trên Mộc Yêu (hoặc Tàn Mộc Yêu) để lấy “nhánh cây sinh mạng”
Quái vật liên quan: Ác linh sơn dương; Sơn dương tà ác; Tàn Mộc Yêu (lv10); Mộc yêu (lv10)
Phần thưởng: không có


Cấp độ 100: Di vật của thần Thái Dương (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Nhánh cây sinh mạng
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: thu thập “di vật của thần Thái Dương” – đánh Tuyết Yêu để thu thập Tinh Thủy (dùng để lấy di vật của thần Thái Dương) sau đó đến Cửa Cleopatra (Tiểu Á – Sarmakand) để sử dụng Tinh Thủy
Quái vật liên quan: Tuyết yêu (lv51); Tuyết yêu (lv52)
Phần thưởng: không có
Cấp độ 100: Linh hồn địa ngục (làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Di vật của thần Thái Dương
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: thu thập mảnh vỡ của linh hồn
Quái vật liên quan: Âm hồn
Phần thưởng: không có
Cấp độ 100: Sự phát triển khác(làm 1 lần)
Cấp độ yêu cầu: 100
Nhiệm vụ cần hoàn thành: Linh hồn địa ngục
NPC: Phù thủy Sunset (đồi Hoàng Hôn) ( X = -10378 ; Y = 3230)
Mô tả: chuyển mảnh vỡ của linh hồn đến cho Tướng quân Ratchel ( X = -10830 ; Y = 2468)
Quái vật liên quan:không có
Phần thưởng: không có