DC MS cần trình độ người cầm char cao. Nếu không sẽ thấy rất nhàm
Like.............................................. ................................................