Tại sao trước khi update có 3m4Sp up skill. Sau update trả lại có 2m4 SP vậy GM. Trả SP kiểu gì mà mất hẳn 1m thế?