Hic như trong hình, lần này là lần thứ 2 rồi.

<blockquote lang="en" data-id="a/PId4O">Hi`</blockquote>