gm tiết kiệm tiền băng thông quá,
xài 3g vina, mà hôm bị C9, hôm không, đéo hiểu sao lỡ
ngày cả vào cái diễn đàn này cũng chậm hơn web khác ))