Lần đầu tiên mình chơi Bow int nên không biết được cách PVP và cách up Skill như thế nào.
Nhờ các bác Lão Thành của SRO chỉ giáo với! ^^![IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_115.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_115.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_115.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_115.gif[/IMG]