ai giúp mình với mở game thì nó cho bắt đầu nhưng lại hiện lỗi( x-trap 02-0400-00000000-518
some functions of the operating system are not working properly due to external program . please any program which í afecting game clinet.) vào game chọn nhân vật tầm 1 phút là bị tống ra ngoài.