Game lỗi nhiều, bảo trì không thông báo. Cách làm ăn không đúng đắn. Coi thường khách hàng. Buồn cho một NPH game lớn.... Thông báo đóng cửa server bảo trì vài ngày luôn đi, kiểm tra xem có lỗi gì thì sửa. Như một miếng vải vá chằng vá chịt. Chơi game mà toàn thấy bực mình.