GM ơi sao mình nạp oncash nhưng đổi sang silk báo đc rồi mà sao trong ac không có