Mình hiện là chủ G chiếm được thành. Nhưng khi thu thuế thì nó bảo

vậy thời gian là khi nào mới thu thuế được ạ. Cao thủ nào đã từng xin chỉ giáo