Chiều nay vào reset giờ cho acc mình (lần 2 trong ngày), silk thì vẩn trừ nhưng vẩn là giờ vàng. Nhờ GM vào xem lại dùm.