ai mix cái bow này k bất diệt, không kiên cố, éo tin thằng này tự mix, ảo nó cũng vừa phải thôi.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...f_i99cxvjl0&zw