Cần Bán Nick Full int Thương Lv:97 Xác Không
Max Lôi: 97. Băng 97. Hắc Sát 97
Còn Thừa 120k Sp Đã mở rộng thùng đồ
Lh: 0968 314 852