Mình cần mua gold tại sv Thanh Long, chỉ mua ở Hà Nội. GD trực tiếp.

Thanks!