Cần mua 199 silk để làm cái ac 85 . Bác nào thừa cho giá em nhé