Mình bj Hách game sro.GM vào giúp nào.
TK redsun3291