Sét nhẹ+TS eu d13+ 789
TK+12 khiên+12 NB sun+7 rìu sun+7
Sét job 120 hunt BCTT+3
[IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG]

giá ra đi 15 triệu
01684818451