bán acc bơw int băng hoả max 100 dư 1m5 sp bow 98+9 set giap vải 96>99 max blu 10 món+7 đã mrtd + set dmp nữ chuẩn nr còn 6 ngày = 2m5 vnđ gd tt tai vdc hn. mua liên hệ 0968384181.