acc lv 94 ..Vk bow 94+ 7.set do vai 90-92 + 3 blue dep.TS 2 ring 94 +vc khuyen 91 92 full blue..X2 thang con 16ngay.nausun con 13ngay.Set TT Spatan + 85m gold = 7 lit.ai can lien he 0943945112..