như tiêu đề ai mua pm gd bàng card hoac chuyen khoang