Mình cần mua 1 set TT nam Đô Đốc chuẩn, có thể mua bằng gold hoặcVND tại HN, TN
Ai ban lh ingame: Kỉean hoặc sdt: 01662779583