Như tiêu đề . vì công việc mình ít online muốn nhượng lại các thứ như trên .
1 Bow +10
1 Dd+10
1 set nhẹ nữ +9 ( quần áo 100 )
1 set Trang sức +9 ( dây 100)
narus nữ +3 ( còn sống hơn chục ngày)
Ai muốn lấy call mình theo số 0903201185 Việt Anh Nick Ami (qua_depgai Nam Thập Tự cũ )
Mình ít online lên call mobi mình nói chuyện cho dễ
Ưu tiên cho ai lấy cả . mình bán 1 là vk riêng , narus riêng , set thì bán cả ( ko bán lẻ set quần áo và ts )