80-90 250m trong 9-10 ngày x2 rs giờ bạn tự lo 80-92 350m 13-14 ngày còn cao hơn có thể alo 0966852522