Sver thanh long. Ai bán nhắn tin cho mình O9 43. 3 68. 96 8