như trên cần mua 1 xac DK hoặc DD +Hỏa + Lôi,
lv 90
ai bán sms 0948188011