Như tiêu đề cần mua 6 bình LKD Giáp và 4 bình LKD TS 2+, ai bán pm hoạc để lại giá...tks