Câu 1: Ngày 21/03/2014 em nạp 15k bang tin nhắn diện thoại đến hôm nay vẩn khong có gold trong tai khoản.?
Câu 2: Tại sao tài khoản Avatar không vô được game ongame 224 vậy Admin.? Trước đây vẩn dùng tài khoản Avatar vo được.?
Nick: taifu.
Điện thoại: 0907558569
Mail: nguyenanhtai19084@yahoo.com